Zakelijke Voorwaarden en spelregels PC-SOS

Dit moet u lezen en tekenen.

 

Opdachtgever ontvangt tegen betaling van uurtarief in blokken ad 10 € per blok (baliereparatie 20 min, thuisreparatie 15 min.)  indien mogelijk en haalbaar, een analyse van oorzaak, een reparatie van falende hardware componenten, dan wel een herinstallatie/herstel van het besturingsysteem, een herinstallatie van beschikbare softwaretitels.

Bij herinstallatie proberen wij de staat van uw apparatuur zo veel mogelijk te benaderen naar zoals deze was voor herinstallatie, incl. geïnstalleerde (indien beschikbare) softwaretitels en door u geproduceerde gegevens ( met behulp van deze software titels, voor zover deze op de machine (nog) aanwezig waren. PC-SOS werkt merk-onafhankelijk en heeft geen belangen in welke toeleverancier dan ook van software of hardware.

Verslaglegging

Wanneer verslag moet worden gedaan van activiteiten van meer dan 50 woorden op een verslag formulier, kan eventueel te besteden tijd aan verslaglegging op uitdrukkelijk verzoek als uurloon in rekening worden gebracht.

Verlies van gegevens PC-SOS is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens tijdens herinstallatie. Wij verzorgen een backup van uw systeem onder het principe “redden wat je redden kan”bij HD backups.

Bij een back-up opdracht, is de mate van data integriteit van de gebackup-te data afhankelijk van de staat waarin het apparaat wordt aangetroffen. Dit betekent virus geïnfecteerde data, corrupte bestanden en verloren clusters zijn als zodanig en op PC-SOS rust niet de verplichting deze data te restaureren. Verder wordt de data op bestandsniveau in Windows gekopieerd en is PC-SOS niet verantwoordelijk voor het correct opnieuw correct functionerend kunnen importeren van database bestanden zulke als e-mail WAB bestanden, ABN-AMRO homenet files. Girotel saldi etc.

Betaling Betaling geschiedt in principe a contant tenzij anders met schriftelijke toestemming alhier door tegen tekening door PC-SOS.

Betaling bij reparatie op lokatie geschiedt a contant via van te voren aangeschafte strippenkaarten/betalingsbewijzen.

Betalingstermijn bij betaling op rekening

Het factuurbedrag dient uiterlijk 30 dagen na factuurdatum over te zijn gemaakt op rekeningnummer van PC-SOS 807

Betalingskorting : Bij betaling op rekening, na overeenkomst met PC-SOS, mag een betalingskorting van 2 % van het factuurbedrag in mindering van de factuur worden gebracht indien wordt betaald binnen  twee weken na factuurdatum.

Betaling binnen de gestelde betalingstermijn : PC-SOS behoudt zich het recht voor betaling uit handen te geven aan een derde partij ter incasso als na een schriftelijke herinnering na 8 weken na factuurdatum het bedrag  niet is ontvangen op rekening van PC-SOS. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever/klant. Mocht na een termijn van 3 maanden niet aan de vordering zijn voldaan, dan vervalt het eigendom van het te repareren dan wel gerepareerde object aan PC-SOS en behoud PC-SOS zich het recht voor de apparatuur te verkopen om het gefactureerde  bedrag zo mogelijk te incasseren.

Verlies van programma’s

PC-SOS is niet verantwoordelijk voor het herinstalleren van bij herinstallatie verloren gegane software titels (spellen programma's etc.). Bij herinstallatie van software titels dient u in het bezit te zijn van een geldig licentienummer en boekje en dit nummer bij herinstallatie ter beschikking te stellen en te kunnen tonen.

Verlies van verbindingsgegevens, verbdingen en adres- of andere met internet samenhangende gegevens en instellingen.

PC-SOS is niet verantwoordelijk voor in het proces van herinstallatie verloren verbindingsgegevens voor internet en licentienummers van uw geïnstalleerde software programma’s. Van deze gegevens (brief van uw provider) dient u zelf de originele documentatie en licenties te bewaren.

Besturingssysteem.

U dient zelf in het bezit te zijn van een geldig licentienummer en boekje en een originele CD en dit nummer en de CD bij herinstallatie ter beschikking te stellen.

Stuurprogramma’s

De verantwoordelijkheid voor het leveren van de bijgeleverde originele stuurprogramma’s van geplaatste componenten ligt  bij de klant/opdrachtgever van reparatie.

Bij herinstallatie van een besturingssysteem zonder de voor dit besturingsprogramma bijgeleverde stuurprogramma’s op CD of diskette, kan PC-SOS op uw verzoek proberen de stuurprogramma’s van internet te laden. De tijd welke dit echter kost wordt tegen uurtarief in rekening gebracht.

Tevens is het risico dat bij herinstallatie een component (VGA, Geluid, Modem, LanKaart USB kaart en nadere slotkaarten en op het board geïntegreerde componenten) niet werkt omdat de luiste stuurprogramma’s niet zijn bijgeleverd, voor risico van de opdrachtgever/klant.

Mocht na een vooraf afgesproken tijd niet het juiste stuurprogramma zijn gevonden en installatie van een component niet gelukt zijn, dan is de klant toch de bestede tijd verschuldigd. Een limiet kan tevoren afgesproken worden op het nota/orderformulier en is max. 15 min..

Minimum tarief

Minimum tarief voor een bezoek is altijd 15 €, d.i. inclusief een half arbeid vanaf moment van binnenkomst.

Niet  lokaliseerbaar hardware matig falen van de machine

PC –SOS is niet verplicht een nieuw moederboard dan wel nieuwe andere componenten (met name processor, en/of  Voeding  in te bouwen als er algemeen hardware matig falen *  van de apparatuur is geconstateerd, en behoudt zich het recht voor om reparatie te weigeren en een minimum tarief van 15 Euro voor een half uur werk in rekening te brengen.  * een gebrek zonder dat is vast te stellen door selectieve vervanging  van componenten, waar zich de storing bevindt.

Wij kunnen u adviseren over de zinvolheid van een reparatie, en u adviseren over eventueel nieuw aanschaf (vaak beter en niet zo duur als u denkt).

Verkrijgbaarheid van componenten

Als componenten van (oudere) machines niet meer in de reguliere handel verkrijgbaar zijn (gewijzigde layout) behoud PC-SOS zich het recht voor een reparatie te weigeren onder rekening van het minimum tarief.

Risico bij plaatsing van nieuwe componenten bij gedeeltelijk hardware matig falen.

Wanneer niet kan worden vastgesteld waardoor of welke component beschadigd is op welke wijze dan ook en met name door evt. doorbranden resp. overspannen van elektronische componenten, en er bestaat een risico dat bij vervanging van een deel van de elektronica (board of processor zonder veranvanging van voeding) opnieuw schade ontstaat aan nieuw geplaatste componenten, is dit risico voor rekening van de klant.

Nieuwe componenten boven de 50 €  dienen van te voren contant afgerekend te worden en schriftelijk besteld te worden via een bestelformulier.

 

Met vriendelijke groet,                                 KLANT NAAM :……………………………………………….

 

 

 

 

Drs. R.O. Strikwerda                                   NAAM  : ……………………………………………..

PC-SOS                                                    HANDTEKENING :